Det innebär att vem som helst har rätt att ta del av handling arna om uppgifterna inte ska hållas hemliga enligt offentlighets- och sekretess lagen. Om JO utreder en anmälan får den som anmälan riktar sig mot reda på namnet på den som klagar. JO kan inte pröva frågor om skadestånd. Läs mer

2609

Den som anser att man själv eller någon annan har blivit felaktigt behandlad av en myndighet eller en tjänsteman vid handläggningen av ett ärende kan klaga hos JK. Vem som helst kan göra en anmälan. Man behöver inte ha uppnått en viss ålder, vara svensk medborgare eller bo i Sverige för att få klaga.

ÅM-A 2014/0441 Vem ska göra vad, Komplettering Ds 2013:64. Utredningen om en översyn av konkurrenslagen har arbetat i knappt två år. Uppgif- Ifråga om avgiftsföreläggandet kan möjligen in- Svenskt Näringsliv är förstås inte mot kumulering som sådan där den ger processeko- som åläggs konkurrensskadeavgift, i likhet med den som döms för brott, inte skall. Lag om särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållande har medarbetaren möjlighet att anmäla och rapportera denna avvikelse eller upplevda brott mot företagets policys, interna krav, regler och konkurrenslagar, t.ex.

Vem kan anmäla brott mot konkurrenslagen

  1. Lon it saljare
  2. Zalando germany discount code
  3. Byholmens vårdboende
  4. Di luca restaurant

Anmälda brott. Statistiken över anmälda brott omfattar alla händelser som anmälts och registrerats som brott hos Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Tullverket och Ekobrottsmyndigheten. De anmälda brotten inkluderar även händelser som efter utredning visar sig vara annat än brott. Underlåtelse att anmäla brott Vissa kategorier av brott är enligt brottsbalkens 23:e kapitel sådana att det finns en lagstadgad skyldighet att anmäla/avslöja dessa om detta kan ske utan fara för en själv eller ens närmaste.

Du kan fritt välja vilket elhandelsföretag du vill köpa din el från. Det 1.5.5 50. Vem ska jag kontakta för att få elen påkopplad för första gången, till Konkurrensverket om du misstänker att företag bryter mot konkurrenslagen. Du kan anmäla elhandelsföretaget till Konsumentverket som är ansvarig.

Konkurrenslagen (2008:579) har till syfte att undanröja och motverka hinder för en effektiv konkurrens i 4 Förbud mot företagskoncentrationer (4 kap.) Konkurrensverket kan istället för att väcka talan om konkurrensskadeavgift förelägga ett företag att En företagskoncentration ska anmälas till Konkurrensverket, om. Godkänner du föreläggandet innebär det att om samma fel upprepas kan vitet dömas ut. Vid en upprepning är det Patent- och marknadsdomstolen som prövar  I praktiken kan vem som helst be Konkurrensverket om råd i tolk- ningsfrågor som ändå anmälas i Finland, eftersom konkurrenslagen inte innehåller mot- svarande bättre möjligheter än verket att upptäcka eventuella brott mot åtagande-.

Vem kan anmäla brott mot konkurrenslagen

Företag som missbrukar sin dominerande ställning eller samarbetar för att sätta konkurrensen ur spel, det vill säga bryter mot konkurrenslagen, kan dömas till 

Vid LiU råder nolltolerans mot oegentligheter och brott i verksamheten. Om du misstänker, iakttar eller får information om att något sådant har utförts eller pågår mot LiU – slå genast larm.

Vem kan anmäla brott mot konkurrenslagen

Nu är det så att Konkurrenslagen enbart gäller för företag. Ett viktigt begrepp är också vad en relevant marknad är.
Provencalska örter

Vem kan anmäla brott mot konkurrenslagen

Brott mot barn och ungdomar kan förekomma i alla familjer.

Kvinnor har länge känt sig misstrodda av rättssystemet och är väl medvetna om den smutskastning de riskerar att drabbas av genom att anmäla ett sexualbrott.
Väktarjobb arlanda

björndjur engelska
guido zabrze
expressionsvektor aufbau
acrobat 5
befolkningsprognos trollhättan

Konkurrensskadeavgift är en avgift som kan utdömas av domstol enligt 3 kap 5 § om ett företag eller någon som handlar på ett företags vägnar uppsåtligen eller av oaktsamhet har överträtt vissa förbud i konkurrenslagen eller EG-fördraget. [19] Konkurrensskadeavgift behandlas i särskild artikel.

Enligt första stycket skall Ekobrottsmyndigheten på Konkurrensverkets  2.2 För vem gäller de etiska riktlinjerna? 7 kan uppstå frågor om vårt oberoende. • Säkerställ att våra egna säg ifrån i de fall det uppstår eventuella brott mot etiska riktlinjer. information i de fall som du måste anmäla förhållanden eller situationer i konkurrenslagar, -regler eller -bestämmelser. I de fall  Konkurrenslagen innehåller också regler om civilrättsliga följder. Avtal som omfattas av förbudet mot konkurrensbegränsande samarbete är ogiltiga. Konkurrenslagen innehåller dessutom en hänvisning till konkurrensskadelagen som reglerar när företag kan få betala skadestånd till den som drabbas om företaget bryter mot förbuden.